Formaldehit

Normal şartlarda renksiz, keskin kokulu, zehirli bir gaz olan en basit, en aktif aldehit (HCHO). Eksi 21°C’ta sıvılaşır, -92°C’ta katılaşır. Kuvvetli bir indirgendir. Eter, alkol ve suda çözünür. Formaldehitin indirgenmesiyle de formik asit elde edilir. En kolay hazırlanış yöntemi, metil alkol buharının (ya da doğal gazın) bakır katalizörlüğünde havayla karıştırılmasıdır. Formaldehit gazı kararsız olduğundan genellikle formalin adlı sulu çözeltisi biçiminde saklanır. Bakalit ve birçok boyanın sentezinde başlangıç maddesidir. Amonyakla birleşerek RDX olarak bilinen (siklonit ya da siklotrimetilen trinitramin) plastik patlayıcı yapımında kullanılan heksametilen tetramini, asetaldehitle birleşerek de PETN olarak bilinen (pentaeritriol tetranitrat) patlayıcı madde yapımında kullanılan pentaeritritolü verir.

This entry was posted in   F.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>