32 articles i2

ıtır çiçeği

Turnagagasıgillerden bir süs bitkisi; turnagagası (Garanium). Yaprakları güzel kokulu, basit şemsiye durumundaki çiçekleri türlü renklerdedir. Çiçeklerde çanak ve taçyapraklar düzensiz ve büyük, üst çanakyaprağı uzun bir mahmuz biçimindedir. Çiçek ve yaprağından kozmetik sanayiinde yararlanılır.

ıslahevi

Suç işleyen 18 yaşından küçük gençleri ve çocukları ıslah etmek amacıyla Türk Ceza Yasası gereğince faaliyette bulunan kurum. Küçük yaştaki mahkûmların infazlarının büyüklerle bir arada yapılmasının doğurduğu psikolojik sorunlar nedeniyle bu yola başvuruldu. Türkiye’de ilk kez 1937’de Edirne’de bir çocuk ıslahevi açıldı. Bugün Ankara, Elazığ ve İzmir’de kurulmuş üç çocuk ıslahevi ve 5 çocuk cezaevi…

ıslahat fermanı

Âli Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Abdülmecit’in yayımladığı ünlü ferman (28 Şubat 1856). 1839 Gülhane Hattıhümayunu (Tanzimat Fermanı) ile girişilen ıslahata ek birtakım ıslahat (iyileştirme) önlemlerini öngörüyordu. Bu nedenle fermana “Tanzimatı Hayriye” de dendi. Bütün devlet adamları ve azınlıkların önderleri önünde Babıâli’de okundu. Gülhane Hattı, İngilizler ile imzalanan ticaret antlaşmasını (1838) izlemiş, 1856 fermanı ise Paris Antlaşması’ndan…

ısırgan

Isırgangillerden bir ot (Urtica). Ilıman bölgelerde harabeliklerde, duvar diplerinde sık rastlanır. Her tarafı sert, yakıcı tüylerle kaplıdır. Isırgan otunun tüyleri, kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkarır. Boyu 1 m.yi aşabilir. Yaprakları almaşık ya da karşıt, çiçekleri birevcikli ve yeşilimsidir. Büyük ısırgan, küçük ısırgan, yakıcı ısırgan, kuru ısırgan gibi birçok türü vardır.

ısınma ısısı

Birim kütle başına düşen ısı sığası (simgesi c). Bir başka deyişle, birim kütlenin sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli ısı miktarı. SI birim sisteminde joule/kilogram-kelvin cinsinden ölçülür. Katıların ısınma ısılarının değişimi, kuvantum kuramından elde edilen Debye ve Einstein kuramlarınca verilir. Gazlar için iki ısınma ısısından söz edilir: sabit basınçtaki ısınma ısısı (cp) ve sabit hacimdeki…

ışınlılar

Birhücrelilerin kökayaklılar sınıfından, vücutları küre biçiminde ve bir iç kapsülleri olan hayvanlar takımı (Radiolaria). Kapsül, organik bir maddeden yapılmıştır ve ilkel tiplerde ince ya da çok delikli, gelişmiş tiplerde ise daha kalın ve daha az deliklidir (çoğu zaman üç). Kapsülün içinde bir ya da çok çekirdekli sitoplazma, dışında jelatinimsi çeperleri olan sıvı kofulları bulunur. Yalancıayaklar…

ışınım Enerjisi

Bir kaynaktan yayılan temel parçacıkların ya da elektromanyetik dalgaların oluşturduğu ve bunların ulaştıkları yerde ısı, ışık ya da elektrik türünde gözlenen enerji. Işınım enerjisi, maddesel bir ortam olmadan (yani boşlukta) var olabilen tek enerji türüdür.

ışınım

Işın, dalga ya da parçacık seli hâlinde yayılan herhangi bir enerji biçimi. Daha çok ışık ve öteki elektromanyetik dalgalarla ses dalgaları ve radyoaktif maddelerden yayılan parçacıklar için kullanılır. Radyasyonla eşanlamlı olmakla birlikte, radyasyon terimi daha çok radyoaktifliği çağrıştırır (nükleer radyasyon).