202 articles F Page 2 / 21

Fenikece

Sami dillerin Kenan grubundan bir dil. Cubeyl (eski Biblos), Sayda (eski Sidon) ve Sur (eski Tiros) gibi Fenike merkezlerinde ve sömürgelerinde kullanılmıştır. Fenikece üç tarihsel dönem geçirmiştir: 1. Eski Fenikece (İ.Ö. 9. yüzyıla kadar), 2. Orta Fenikece (İ.Ö. 8. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar), 3. Yeni Fenikece (İ.Ö. 5. yüzyıldan İ.S. 1. yüzyıl ve daha sonrasına…

Faktöryel

1’den kendisine kadarki doğal sayıların birbirleriyle çarpılacağını anlatmak üzere, bir doğal sayının önüne konulan ünlem işareti, çarpansal da denir. Buna göre, n bir doğal sayı olmak üzere, n!= 1.2.3… (n-1).n’dir. n büyüdükçe n! şaşılacak bir hızla artar. Ünlem işareti, bu hızlı artış nedeniyle kullanılmıştır. Örneğin 3! = 1.2.3 = 6 iken, 8! = 1.2.3.4.5.6.7.8 =…

Faiz

Ödünç olarak verilen paranın kira karşılığı, anaparaya eklenen para, ürem. Faiz, her zaman birimi sonunda anaparaya ekleniyorsa “bileşik faiz”, eklenmiyorsa “basit faiz” söz konusudur. Birim zamanda yüzde p faiz fiyatıyla bankaya yatırılan C miktarındaki anapara, n birim zamanda f= (C.p.n)/100 miktarında basit faiz getirir. Örneğin yıllık %30 faiz veren bir bankaya yatırılan 10 milyon lira…

Frekans Modülasyonu

Taşıyıcı dalganın frekansının modüle edildiği radyo yayım düzeni (simgesi FM). Frekans modülasyonunda, genliği sabit tutulan taşıyıcı dalganın frekansı, modüle edici sinyalin frekansında, bir sinyalin genliğiyle orantılı olarak kendi orijinal değerinin altında ve üstünde oynar. Frekans modülasyonu, genlik modülasyonuna göre bazı üstünlüklere sahiptir. Bunlardan en önemlisi daha iyi bir sinyal-gürültü oranı vermesidir. Böylece daha kaliteli bir…

Fraunhofer Çizgileri

Güneş tayfında görünen ince, karanlık, düşey çizgiler. Bu çizgiler güneşin atmosferindeki gaz ve buhar atomlarınca güneş ışınımının bazı frekanslarının soğurulmasından ileri gelir. Fraunhofer çizgilerinin bazıları da yerkürenin atmosferindeki soğurmadan kaynaklanır. Oksijeninkiler A ve B, hidrojeninki C, sodyumunki D ve demirinki de E gibi harflerle gösterilir.

Fransisken Tarikatı

Assisili Aziz Francesco’nun kurduğu tarikat. Bir İtalyan rahibi olan ve kendini Tanrı’nın hizmetine adayan Francesco, 1208 ya da 1209 yılında çevresine kendisi gibi, İsa’nın isteğine göre yoksulluk hayatı sürmeye ant içmiş müritleri toplayarak bir tarikat kurdu. Papa III. İnnocentus 1210’da Francesco’nun kurduğu tarikata ait düzeni kabul etti. 1223’te III. Honorius tarafından da onaylanan tarikat esaslarına…

Floresan Lamba

Flüorışıyla ışık saçan elektrik lambası. Floresan lamba düşük basınçta, örneğin cıva buharıyla doldurulmuş bir deşarj tüpüdür. Lambanın iç yüzü fosforla kaplanmıştır. Cıva buharı içinden elektrik akımı geçtiğinde morötesi ışınım meydana gelir. Bu ışınım fosfora çarparak fosforun ışık saçmasına yol açar. Floresan lambalar akkor lambalardan daha verimlidir. Bunun nedeni ısı kayıplarının (enerjinin ısıya dönüşen bölümünün) daha…

Flaman Sanatı

Flandre Bölgesi’nde, özellikle 14. – 17. yüzyıllarda resim, süsleme, mimarî ve heykelcilik alanlarında gerçekleştirilen etkinlikler. 14. yüzyılda, Flandre’da bulunan çok sayıda ressam, loncalar kurmuşlardı. Bu yüzyılın en önemli ressamları Jean Mabouel ve Melchior Broederlain’ın resimleri, basit ve ilkeldi. Bu basitlik ve ilkellik, Hubert ve Jan Van Eyck kardeşlerin yapıtlarıyla son buldu. Boyalara bazı kurutucu maddeler…