Fotoelektrik Olay

Maddenin belirli enerji düzeyindeki elektromanyetik ışınım etkisiyle elektron yayması olayı. Katılar ancak üzerlerine düşen ışığın dalga boyu belli bir değerden (fotoelektrik eşik) azsa elektron yayarlar. Çoğu katılar elektromanyetik tayfın boşluk ile morötesi ışınım bölgesi arasındaki dalga boyu değerleri için elektron yayarken, bazı metaller (örneğin, sodyum, potasyum, sezyum ve rubidyum), görünür ışık ve morötesi ışınıma yakın…

Formül Gram

Bir bileşiğin gram cinsinden ifade edilen formül ağırlığı. Örneğin NaCl’ün formül ağırlığı 58,5 atomik kütle birimi, formül gramı ise 58,5 gram’dır. Bir başka deyişle formül gram, bileşiği oluşturan elementlerin atom gramlarının (Avogadro sayısı kadar atomlarının gram cinsinden ağırlığının) toplamıdır.

Formül

Aynı nitelikte olaylar için, değişik veriler kullanılarak sonuç almaya yarayan ve matematiksel bir eşitlik biçiminde genelleştirilmiş simgesel yazılış. Örneğin uzunluğu 1 olan basit bir sarkacın, yerçekimi ivmesi g olan bir yerdeki periyodu (T), formülüyle verilir. İkinci dereceden bir bilinmeyenli Ax2+ Bx + C=0 denkleminin diskriminantı (Æ),Æ = B2 – 4 AC formülüyle hesaplanır. Çeşitli bilim…

Formaldehit

Normal şartlarda renksiz, keskin kokulu, zehirli bir gaz olan en basit, en aktif aldehit (HCHO). Eksi 21°C’ta sıvılaşır, -92°C’ta katılaşır. Kuvvetli bir indirgendir. Eter, alkol ve suda çözünür. Formaldehitin indirgenmesiyle de formik asit elde edilir. En kolay hazırlanış yöntemi, metil alkol buharının (ya da doğal gazın) bakır katalizörlüğünde havayla karıştırılmasıdır. Formaldehit gazı kararsız olduğundan genellikle…

Fonksiyon

İki kümeden birincisinin her bir elemanını, ikincisinin bir tek elemanıyla eşleyen bağıntı. A kümesinden B kümesine bir fonksiyon, f : A_ B ya da A _B biçiminde gösterilir. A kümesine “tanım kümesi”, B kümesine “değer kümesi” denir

Fin-Ugur Dilleri

Ural dil ailesinin iki kolundan genişini oluşturan dil öbeği. Norveç’ten doğuda Sibirya’nın Obi Irmağı Bölgesi’ne ve güneyde Aşağı Tuna’ya uzanan bir alana dağılmış milyonlarca kişi tarafından konuşulur. Fin-Ugur dillerini konuşanlar Germen, İslâv ve Türk dilleri ile Rumence konuşanlarca kuşatılmış öbekler oluşturur. Fin-Ugur dillerinin, Fin ve Ugur olmak üzere iki altöbeği vardır.

Filistin Kurtuluş Örgütü

Filistin ulusal varlığını sürdürmek ve Filistin’de bağımsız bir devlet kurmak amacıyla kurulmuş siyasî ve askerî kuruluşların tümünün oluşturduğu örgüt. 1964 Ocak ayında gerçekleştirilen Arap Birliği Kahire Zirve Toplantısı’nda bir direniş örgütü kurulması kararlaştırıldı. Aynı yılın mayıs ayında toplanan Filistin Arapları, örgütün kurulduğunu açıkladılar. Eylül ayında başkanlığa getirilen Ahmet Şukayri, 1967’de istifa ederek yerini Yaser Arafat’a…

Fenoller

Aromatik halkaya doğrudan bağlanmış OH grubu içeren organik bileşikler. OH sayısına göre bir değerli (mono-) fenoller (fenol, krezol, ksilenol, naftol vb.), iki değerli (di-) fenoller (rezorsin, hidrokinon, pirokateşin vb.) ve üç değerli (tri-) fenoller (pirogallol, floroglusin vb.) olarak adlandırılırlar. Çok zayıf birer asit olup alkoller gibi eter ve esterler oluştururlar. Organik sentezlerin başlıca ilkel maddesidirler.…

Fenol Ftalein

Organik bir boyarmadde (C20H14O4). Ftalik anhidrit ile fenol karışımının su çekici bir maddeyle muamele edilmesiyle elde edilir. Beyaz ya da sarımsı beyaz renktedir. Baz etkimesiyle renksiz çözeltileri kırmızıya döner. Ortama asit ilâve edilirse renk kaybolur. % 70’lik alkoldeki % 0,1’lik çözeltisi asit-baz titrasyonlarında endikatör olarak kullanılır. PH değeri 8-10 arasında olan çözeltilerde etkilidir. Müshil olarak…